ARCHITEKTURA ZAHRADY

Vytváříme zahrady pro radost našich klientů. Naše zahrady se stávají místem pro aktivní odpočinek, relaxaci, posezení s přáteli… zahradami pro život.

Každá zahrada je originál, který vzniká na základě dialogu mezi klientem a zahradním architektem.

Společně hledáme ideální řešení, které odpovídá přáním a představám klienta, respektuje jeho finanční možnosti, jeho časové možnosti pro následnou údržbu zahrady.

Návrh zahrady a skladba rostlin vychází z terénních, půdních a klimatických podmínek pozemku, dané oblasti.

Na základě tohoto dialogu vzniká studie zahrady, obvykle v několika možných řešeních.

Zahradní architekt navrhne optimální dispoziční členění zahrady, rozmístění zahradních zón - obytné, užitkové, okrasné, rekreační - jejich vzájemné propojení cestami, umístění zpevněných ploch, umístění prvků zahradní architektury.

Z vybrané varianty řešení pak vychází projektová dokumentace zahrady.

Projektová dokumentace zahrnuje osazovací plán, 3D pohledy, technickou zprávu.

Osazovací plán je vlastní projekt zahrady v půdorysném řešení, obvykle v měřítku 1:50 (resp. 1:100) podle velikosti pozemku.

Sortiment rostlin, tj. stromy a keře listnaté a jehličnaté, skupiny keřů listnatých a jehličnatých, plochy travin, vřesů, trvalek, nebo popínavé rostliny jsou označeny jednoduchými grafickými značkami , pořadovým číslem taxonu, u skupinových výsadeb počtem rostlin na daném místě.

Osazovací plán je přehledný a srozumitelný i pro laika, rostliny jsou snadno identifikovatelné z hlediska umístění, množství na daném místě i sponu (vzdálenost mezi rostlinami).

3D vizualizace umožní pohledy na budoucí zahradu v perspektivě podle umístění pozorovatele a směru pohledu, zorného úhlu i umístění horizontu nebo v axonometrii podle směru a středu pohledu.

Technická zpráva je nedílnou součástí každého projektu, specifikuje zadání projektu včetně charakteristiky pozemku, půdních a klimatických podmínek.

Řeší požadavky na terénní úpravy, výměnu či doplnění zeminy, doplnění substrátů, mulčování výsadbových ploch, chemické ošetření a hnojení.

Obsahuje seznam použitých rostlin (rod, druh, kultivar) a upřesňuje dodávky hmot a materiálů jako jsou substráty, travní semeno, kůly pro ukotvení stromů atd.

Zahrnuje projektové řešení stavebních úprav a technologií jako jsou závlahové systémy s řešením zásobování vodou, drenáže, osvětlení.

Upřesňuje harmonogram prací a požadavky na stavební připravenost.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Aktuality